Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

ZAPROSZENIE

  

 

Operacja pn. „Wyjazd studyjny umożliwiający zdobycie wiedzy na temat tworzenia marki produktu lokalnego z uwzględnieniem potencjału obszaru wiejskiego” współfinansowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Planu operacyjnego na lata 2022-2023. Celem operacji jest organizacja wizyty studyjnej na terenie działania LGD stowarzyszenie „Dolina Karpia” umożliwiającej zdobycie wiedzy i wymianę dobrych praktyk kształtujących rozwój gospodarczy z wykorzystaniem potencjału drzemiącego w produktach lokalnych na obszarach wiejskich poprzez gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW, promowanie współpracy, aktywizacji i integracji uwzględniając potencjał ekonomiczny, społeczny
i środowiskowy danego obszaru, w tym zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z uwzględnieniem potencjału turystyki kulinarnej opartej na tradycyjnych produktach lokalnych. W trakcie wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostaną najlepsze przykłady zrealizowanych projektów na terenie Małopolski i ich wpływu na wsparcie w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich pod względem turystyki kulinarnej z uwzględnieniem sprzyjających walorów przyrodniczych i kulturowych oraz potencjału w promocji produktu lokalnego w celu zaprezentowania najlepszych przykładów projektów trwale wpływających na rozwój obszarów wiejskich z wykorzystaniem tradycji kulinarnych na danym regionie. Przeprowadzone zostaną spotkania z beneficjentami programów rozwoju obszarów wiejskich, którzy zaprezentują skuteczne metody pozyskiwania środków PROW na rozwój przedsiębiorczości na wsi z wykorzystaniem potencjału drzemiącego w ich własnych produktach lokalnych oraz metodykę i specyfikę ich promowania czy zdobywania rynków dystrybucji produktów lokalnych. Ukazane zostaną korzyści z realizacji projektów aktywizujących mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów z uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i historycznego odwiedzanego regionu jako ponadwiekowych przykładów kultywowania tradycji i obyczajów wiejskich. Operacja będzie szansą poznania nie tylko przykładów tradycyjnych i ekologicznych przedsięwzięć wspartych ze środków unijnych, ale także wpływu tych przedsięwzięć na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez kreowanie nowych produktów lokalnych, turystycznych i usług okołoturystycznych jak i wspólnych inicjatywy na rzecz budowania strategii promocji własnej marki produktu lokalnego. Realizowana operacja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich, pracowników i przedstawiciele LGD, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i publicznego z obszaru LGD oraz lokalnych liderów z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego.

 

Formularz zgłoszeniowy - termin do 23 sierpnia 2022r.

Regulamin

Program wyjazdu studyjnego

 

Uwaga!

Ilość miejsc ograniczona. Program może jeszcze ulec zmianie.