Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

tablica KSOW2021

 

 

„Poszukiwanie inspiracji we współpracy partnerskiej, jako źródła dobrych praktyk kształtujących rozwój gospodarczy i turystyczny

na obszarach wiejskich”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata

2020 – 2021 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Termin realizacji:  od 24-28 sierpnia 2021 r. 

Partner wiodący: Rybacka Lokalna Grupa Działania „ROZTOCZE” z siedzibą w Narolu

Dodatkowi partnerzy KSOW:

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” z siedzibą w Orzyszu oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” z siedzibą w Opolu Lubelskim.

Kwota dofinansowania:  89 630,00 zł

Cel operacji:

Celem operacji jest organizacja wizyty studyjnej na terenie działania LGD „Mazurskie Morze” i LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” umożliwiającej poszukiwanie inspiracji i wymianę dobrych praktyk kształtujących rozwój gospodarczy i turystyczny na obszarach wiejskich poprzez gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW, promowanie współpracy, aktywizacji i integracji uwzględniając potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy danego obszaru, w tym zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
z uwzględnieniem potencjału przyrodniczego i turystycznego.

W trakcie wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostaną najlepsze przykłady zrealizowanych projektów na terenie Mazur i ich wpływu na wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w celu zaprezentowania najlepszych przykładów projektów trwale wpływających na rozwój obszarów wiejskich. Przeprowadzone zostaną spotkania z beneficjentami programów rozwoju obszarów wiejskich, którzy zaprezentują skuteczne metody pozyskiwania środków PROW na rozwój przedsiębiorczości na wsi z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego oraz metodykę
i specyfikę ich rozliczania. Ukazane zostaną korzyści z realizacji projektów aktywizujących mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów z uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego odwiedzanego regionu jako ponad wiekowych przykładów kultywowania tradycji i obyczajów wiejskich. Operacja będzie szansą poznania nie tylko przykładów innowacyjnych i ekologicznych przedsięwzięć ze środków unijnych, ale także wpływu tych przedsięwzięć na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez kreowanie nowych produktów lokalnych, turystycznych i usług okołoturystycznych jak i wspólnych inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej.

Formy realizacji operacji:

Operacja zostanie zrealizowana w formie wyjazdu studyjnego. Jest to najtrafniejsza forma realizacji operacji, która niesie za sobą wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz pozyskania wiedzy i świadomości o możliwościach rozwojowych wsi jako naturalnego miejsca do życia
i rozwoju zawodowego
dla jej mieszkańców.

Przy realizacji operacji pn. „Poszukiwanie inspiracji we współpracy partnerskiej, jako źródła dobrych praktyk kształtujących rozwój gospodarczy i turystyczny na obszarach wiejskich”, grupą docelową projektu będą mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy i przedstawiciele LGD, przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora społecznego i publicznego z obszaru LGD oraz lokalni liderzy z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego. W realizacji operacji weźmie udział 15 osób z województwa podkarpackiego i 15 osób z województwa lubelskiego.

Przewidywane efekty

Efektem realizacji wspomnianej wyżej operacji jest:

-        24-28.08.2021 r – w Wyjeździe Studyjnym „Mazurskie Morze jako dobre praktyki na obszarach wiejskich” w woj. warmińsko-mazurskim, w której weźmie udział 30 osób w tym 15 osób z woj. lubelskiego i 15 z woj. podkarpackiego,

30 osobom zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk wykorzystania funduszy unijnych w ramach PROW. Uczestnicy pozyskają wiedzę kształtującą rozwój gospodarczy
i turystyczny pod względem wykorzystania potencjału przyrodniczego na atrakcyjnych krajoznawczo obszarach wiejskich. Dzięki międzyregionalnej wymianie uczestnicy wyjazdu studyjnego porównają potencjał regionalny, wymienią się doświadczeniami oraz zweryfikują stereotypy panujące na danym rejonie kraju w związku z małostkowym wykorzystaniem środków unijnych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich pod względem gospodarczym
i turystycznym na terenach o zbliżonym potencjale przyrodniczym.

Podczas planowanej wizyty Uczestnikom umożliwi się poszukiwanie inspiracji i wymianę dobrych praktyk kształtujących rozwój gospodarczy i turystyczny na obszarach wiejskich poprzez gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW, promowanie współpracy, aktywizacji i integracji uwzględniając potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy danego obszaru, w tym zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
z uwzględnieniem potencjału przyrodniczego i turystycznego. Dzięki zrealizowaniu operacji nastąpi aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat dobrych praktyk funkcjonujących w dobrze rozwiniętych rejonach Polski w zakresie operacji zrealizowanych w ramach priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl