Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące „Zagospodarowania terenu gminnego na potrzeby utworzenia parku rekreacyjno-turystycznego w Lipsku”Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenu gminnego na potrzeby utworzenia parku rekreacyjno-turystycznego w Lipsku”, w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamawiający:
Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Roztocze”
ul. Lwowska 18
37-610 Narol
REGON 180494985
NIP 793-16-08-078

Do pobrania: