Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

 Strona internetowa opracowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania "Roztocze"
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4
"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
na lata 2014-2020 w zakresie działania "Koszty bieżące i aktywizacja".

Na podstawie Uchwały Nr 13 /2016 Komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 28.04 2016, wybranej do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD "Roztocze" zostało przyznane dofinansowanie ze środków EFMR w kwocie 2 000 000, 00 euro ( 8 000 000,00 PLN) W związku z tym istnieje konieczność dokonania zmian Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD "Roztocze", uwzględniających zmniejszoną o 33% kwotę przyznanego dofinansowania w stosunku do kwoty wnioskowanej w LSR.
W związku z tym prosimy o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących rzeczowego i finansowego zakresu zmian (ograniczenia), zadań przewidzianych do zrealizowania w ramach LSR. Zmiany te muszą umożliwić realizację celów określonych w LSR w ramach kwoty przyznanego dofinansowania.
Uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres e-mail: lrgroztocze@o2.pl do dnia 16.06.2016r.

W dniu 21 października 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020). Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz
Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Polsce przyznano ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków – alokacja ta stanowi jedną z 4 najwyższych w Unii Europejskiej. Polska plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami.

Czytaj więcej...

W dniu 23 maja 2016 roku Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Obecni podczas podpisania umowy pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego byli działający w imieniu Zarządu Województwa, Wicemarszałek Województwa Pan Bogdan Romaniuk oraz Członek Zarządu Pan Lucjan Kuźniar, a  Zarządem RLGD "Roztocze", reprezentowanym przez Prezesa Pana Mirosława Zaborniaka, Członka Zarządu Pana Janusza Słabickiego oraz Lidera grupy rybackiej Burmistrza Stanisława Wosia. Opracowana przez RLGD „Roztocze” Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020).

Czytaj więcej...