Rybacka Lokalna Grupa Działania

  
  

ZAPROSZENIE NA WZC

 

Planowany porządek obrad

Protokół z posiedzenia

Przyjęte uchwały:

Projekt uchwały nr 1 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu 

Sprawozdanie Zarządu

Projekt uchwały nr 2 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe

Projekt uchwały nr 3 - zatwierdzenie absolutorium

Projekt uchwały nr 4 - w sprawie aktualizacji LSR